shape
shape

BİLİM KURULU

KOSAM

Bilim Kurulu

Dünyadaki bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeler ve trendler ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalar konusunda proje bazlı çalışmalar ve raporlar hazırlanması için alanında uzman bilim insanlarından oluşmuş bir kuruldur.

Kurulda, kalkınma odaklı olacak şekilde ekonomik, siyasal, kültürel, çevresel ve toplumsal sorunlar proje bazlı olarak çalışılmakta ve elde edilen veriler sorunların doğru teşhis ve çözüm önerileri ile ilgili muhatapları ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Hem yerel düzeyde hem de ulusal ve uluslararası düzeyde karar vericilere bilimsel dayanağı olan doğru ve tutarlı politika önerileri sağlanması ve dünya ve ülkemiz kaynaklarının daha verimli kullanılması temel amaçtır.

KOSAM Bilim Kurulunda geliştirilecek ve yürütülecek projelerin temel hedefi; “kalkınma odaklı bir şekilde dünyada ve ülkemizde gelişen trendler doğrultusunda zamanın ruhunu doğru bir şekilde anlayarak, var olan sorun ve ihtiyaçların bilimsel yöntemler kullanılarak tespitinin yapılması, kök nedenlerin ortaya konularak, çözüm yollarının araştırılması ve geleceğe dair projeksiyonların yapılmasıdır”.

KOSAM Bilim Kurulunda özellikle Endüstri 4.0, dijitalleşme, yıkıcı teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, çok kutuplu dünya düzeni arayışları ile dünyada ve ülkemizde hayatın her alanında yaşanan toplumsal dönüşüme dair yapay zekâ ve bilişim teknolojilerine dayalı araştırmalarla dünya ve ülke gündemine dair fikirler ve öneriler geliştirilmesi için bilimsel veri ve bulgulara dayalı araştırmalar yürütülmektedir.

KOSAM Bilim Kurulu farklı üniversitelerimizden alanında uzman bilim insanlarından oluşmakta ve bu sayede üniversitelerimizin sahip oldukları birikim bir araya getirilerek sinerji oluşturulmaktadır.

KOSAM Bilim Kurulu’nun mutat toplantılarında yürütülecek yeni projeler ele alınmaktadır. Kurul, KOSAM tarafından desteklenen ve yürütülen projelerin izlenmesi ve denetlenmesi görevini yürütmektedir. Bu toplantılarda aynı zamanda hali hazırda yürütülen projelerin ilerleme durumları, toplantılara katılımcı olarak davet edilen ilgili proje yürütücüsü ekiple birlikte gözden geçirilmektedir. Ayrıca, ülke ve dünya gündeminde olan sorunlara dair görüş ve öneriler tartışılmaktadır. Toplantı tutanakları kurulun sekretaryasını yürüten KOSAM uzmanı tarafından rapor olarak KOSAM Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

 

img

64+

Yayınlanmış Rapor

23.7 B+

Makale Okunması

42+

İş Birliği

375 B+

Kişiye Erişim