shape
shape

KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK Aydınlatma Metni

7.04.2016 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.        


Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) tarafından yukarıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları   
KOSAM ile herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileri;

  • KOSAM hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,
  • İdari ve akademik çalışmaların yürütülmesi,
  • KOSAM tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilmesi,
  • KOSAM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanabilmesi,
  • Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  • KOSAM iç düzenlemeleri kapsamında faaliyetlerden kaynaklı hakların tesis edilmesi,
  • İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, listeleme, analiz, inceleme ve değerlendirme yapılması,
  • KOSAM’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak

amaçları ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek, aktarılacak ve depolanacaktır.


Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslar Tarafından İşlenmesi, Muhafaza Edilmesi ve Erişilmesi
Üçüncü şahısların da KVKK 12. Madde gereğince verileri hukuka uygun olarak işleme, muhafaza etme ve erişme yükümlülükleri vardır ve aykırı durumlarda sorumludur. KOSAM bu nedenle, üçüncü kişilere bu şartların sağlanması ve kendisine denetim yapma yetkisinin verilmesini içeren taahhütler hazırlar.        


Bu bağlamda KOSAM bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere farklı sistemler kurmuş, tüm personelini KVKK çerçevesinde bu yükümlülük hakkında bilgilendirmiş, sistemlerin denetimini yapmak üzere ilgili personeli belirlemiş ve KOSAM Web Sitesinde yayınlanmak üzere prosedürlerini oluşturmuştur. 

KOSAM’ın ilgili departmanları tarafından yapılan verilerin işleme faaliyetleri kapsamında “Kişisel Veri Envanteri” hazırlanacaktır. Kişisel Veri Sorumlusu Ekibi tüm takiplerden, güncellemelerden, denetimlerden ve raporlamalardan sorumludur.


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile KVKK 7. Maddesi gereğince ilgili mevzuata uygun olarak işlenen verilerin, işlenme amacının ortadan kalkması ile resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 


Kişisel verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunması durumunda, bilgi sistemlerinden sorumlu birimler bu veriyi saklayacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, verinin türü ve içinde yer aldığı sistemler ile dikkate alınarak bilgi sistemleri bölümlerince yapılacaktır.


Kişisel Veri Sahibinin Kanuni Hakları     
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu www.kosam.org web adresinden temin edilmektedir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu KOSAM’a iletmeniz durumunda KOSAM en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KOSAM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.